معنی و ترجمه کلمه قطرات ریز باران که باد آن را به به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین
دسته ها :
يکشنبه بیستم 11 1398
معنی و ترجمه کلمه steam-engine به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین
دسته ها :
يکشنبه بیستم 11 1398
معنی و ترجمه کلمه sound به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین
دسته ها :
يکشنبه بیستم 11 1398
معنی و ترجمه کلمه فرگشاپذیر به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین
دسته ها :
يکشنبه بیستم 11 1398
معنی و ترجمه کلمه information providers به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین
دسته ها :
يکشنبه بیستم 11 1398
معنی و ترجمه کلمه programmed به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین
دسته ها :
يکشنبه بیستم 11 1398
معنی و ترجمه کلمه w به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین
دسته ها :
يکشنبه بیستم 11 1398
معنی و ترجمه کلمه محل مخصوص ضبط صوت بر روى حاشیه ف به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین
دسته ها :
يکشنبه بیستم 11 1398
معنی و ترجمه کلمه with به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین
دسته ها :
يکشنبه بیستم 11 1398
معنی و ترجمه کلمه in bad repair به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین
دسته ها :
يکشنبه بیستم 11 1398
X