معنی و ترجمه کلمه atlantic به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین معنی و ترجمه کلمه atlantic
منبع : دیکشنری و ترجمه آنلاین کلمات
دسته ها :
جمعه سیزدهم 10 1398
معنی و ترجمه کلمه gallivant به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین معنی و ترجمه کلمه gallivant
منبع : دیکشنری و ترجمه آنلاین کلمات
دسته ها :
جمعه سیزدهم 10 1398
معنی و ترجمه کلمه تکرار مکررات به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین معنی و ترجمه کلمه تکرار مکررات
منبع : دیکشنری و ترجمه آنلاین کلمات
دسته ها :
جمعه سیزدهم 10 1398
معنی و ترجمه کلمه exercise به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین معنی و ترجمه کلمه exercise
منبع : دیکشنری و ترجمه آنلاین کلمات
دسته ها :
جمعه سیزدهم 10 1398
معنی و ترجمه کلمه my dear f. به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین معنی و ترجمه کلمه my dear f.
منبع : دیکشنری و ترجمه آنلاین کلمات
دسته ها :
جمعه سیزدهم 10 1398
معنی و ترجمه کلمه slop pail به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین معنی و ترجمه کلمه slop pail
منبع : دیکشنری و ترجمه آنلاین کلمات
دسته ها :
جمعه سیزدهم 10 1398
معنی و ترجمه کلمه پنبه خام چنانکه از قوزه به دست م به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین معنی و ترجمه کلمه پنبه خام چنانکه از قوزه به دست م
منبع : دیکشنری و ترجمه آنلاین کلمات
دسته ها :
جمعه سیزدهم 10 1398
معنی و ترجمه کلمه bachelor به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین معنی و ترجمه کلمه bachelor
منبع : دیکشنری و ترجمه آنلاین کلمات
دسته ها :
جمعه سیزدهم 10 1398
معنی و ترجمه کلمه وابسته به گردش یا سفر کوتاه به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین معنی و ترجمه کلمه وابسته به گردش یا سفر کوتاه
منبع : دیکشنری و ترجمه آنلاین کلمات
دسته ها :
جمعه سیزدهم 10 1398
معنی و ترجمه کلمه a.laws به انگلیسی و فارسی| دیکشنری و ترجمه آنلاین معنی و ترجمه کلمه a.laws
منبع : دیکشنری و ترجمه آنلاین کلمات
دسته ها :
جمعه سیزدهم 10 1398
X